หน้าแรก
ตรวจสอบคะแนน กรอก เลขบัตรประชาชน (เริ่ม กย.2565 ก่อนหน้านี้ อาจไม่มีข้อมูล)
แสดงผลการสอบ แสดงผลการสอบ(สำหรับอบรม)
หากไม่ได้รับ ใบรับรอง Certificate
ติดต่อ สสจ.ที่ท่านไปสอบ
ศูนย์สอบจะแจ้งผลสอบให้ทางอีเมลล์ ไม่เกิน 7 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)