services
ขั้นตอนเมื่อสอบผ่านแล้ว
ส่งหลักฐานการสอบผ่านและหนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ประจำ ณ สถานที่ผลิตของท่าน ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564)
โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (จำนวน 1 ฉบับ) [ ตัวอย่าง ]
2. สำเนาการสอบผ่านเป็นผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (จำนวน 1 ฉบับ)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 ฉบับ)

***ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
หากผู้ผลิตใดไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศฯ ซึ่งออกตามมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท