สมาชิกสมาคมฯ
No
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในสมาคมฯ
1 ภก.ประสาท ลิ่มดุลย์ นายกสมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
2 ภญ.อังคนา ศรีนามวงศ์ อุปนายกฯ คนที่ 1
3 ภก.ชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์ อุปนายกฯ คนที่ 2
4 ภญ.กนกพร ชนะค้า นายทะเบียน
5 ภก.บรรเจิด เดชาศิลปะชัยกุล วิชาชีพ
6 ภก.วีระศักดิ์ เจียวอนุกูลกิจ วิชาการ
7 ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข ผู้ช่วยวิชาการ
8 ภก.ปรีชา รัตนสมปอง ปฏิคม
9 ภญ.ดวงกมล นุตราวงศ์ เหรัญญิก
10 ภญ.อาภัสรี บัวประเสริฐ วิชาการ
11 ภก.สุขสม สัมพันธ์ประทีป เลขาการ
12 ภก.สมนึก ฮาเส็ม ผู้ช่วยเลขาการ
13 เภสัชกร ประจำสำนักงานสาธารณสุขทุกแห่ง สมาชิก

ภาพกิจกรรม

E-mail : phpa.thai@gmail.com
โทร: 061 0249 812 ในเวลาราชการ
Line ID : 0610249812 (8.30-16.30น.)


สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
8 ถนนการุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 3 ราย
จำนวนผู้ชมวันนี้ : 553 ราย
จำนวนผู้ชมทั้งหมด : 81,876 ราย